dissabte, 19 de maig del 2012

EL COST HUMÀ DE LA GUERRA CIVIL A TERRASSA. ELS COMBATENTS MORTS EN ACCIÓ DE GUERRA


INTRODUCCIÓ


L’any 1986 el Centre d’Història Contemporània de Catalunya emprenia la difícil tasca d’investigar a totes les poblacions de Catalunya, en els límits de la divisió territorial de 1936[i], la relació nominal de tots els combatents morts en acció de guerra, poble per poble, amb indicació, a més, de la lleva, el lloc i la data de la mort i de l’exèrcit a què pertanyien. Amb aquesta recerca s’aspirava a arribar a conèixer, el més aproximadament possible, el nombre total de catalans que moriren en aquella guerra com a conseqüència de totes les manifestacions de violència que havia provocat de manera directa o indirecta. La nova investigació complementària d’altres obres ja publicades, o en curs de publicació, de Josep M. Solé i Sabaté i Joan Villarroya i Font, centrades en les víctimes per bombardeig, com a conseqüència de la repressió a la reraguarda, de la posterior repressió franquista, i sense oblidar els catalans morts als camps nazis, obra de Montserrat Roig. En aquest context cal emmarcar el present treball centrat en la ciutat de Terrassa, realitzat l’any 1991, per encàrrec i guiatge del Centre d´Història Contemporània de Catalunya. La tasca que empreníem resultava d’antuvi difícil atès el temps transcorregut entre el final de la guerra i l’inici d’aquest projecte de recerca, però també per la manca de documentació, la pèrdua de la memòria oral i sobretot perquè moltes vegades, per por o descurança, les famílies no s’havien preocupat d’inscriure la víctima al Registre Civil. No pretenem, per tant, que sigui una llista inamovible, ans al contrari incorporarem a un nou llistat les possibles mancances i correccions que puguin sorgir de la publicació d’aquesta primera relació nominal.

FONTS I MÈTODE
Si s’hagués portat a terme una enquesta oral en els anys immediatament posteriors a l’acabament de la guerra, avui coneixeríem amb exactitud el nom i cognoms de tots els combatents morts en aquell conflicte. El silenci oficial imposat pel règim de Franco i els anys passats han fet que disposar amb exactitud de la nòmina de combatents hagi estat, en general, una tasca difícil arreu, però sobretot en ciutats com Terrassa que ha multiplicat la seva població en els darrers trenta anys. Tot i que el pes de la memòria oral com a font de consulta ha esdevingut imprescindible en algunes poblacions i/o comarques d’àmbit rural, en el cas de Terrassa aquesta mancança s’ha vist compensada per l’existència de fonts documentals que, com la secció defuncions del Registre Civil, han permès de confeccionar el llistat de combatents amb un alt grau de fiabilitat si ens atenem a la relació final obtinguda, i ho comparem amb els resultats obtinguts arreu de Catalunya i a ciutats semblants com Sabadell[ii]. Així, mentre arreu de Catalunya el nombre d’inscrits a la secció defuncions del Registre Civil oscil·la entre el 25 i el 35 % del total de víctimes, en el cas de Terrassa, en xifres relatives, representa el 55 % del total. Una altra font que ha tingut una importància gran en el cas terrassenc ha estat la consulta de la premsa i la bibliografia. Atenent a aquesta font, que en el conjunt de Catalunya acostumava a facilitar el nombre d’un contingent de combatents morts per sota del 10 %, en el cas de Terrassa aquestes fonts han permès la identificació del 33 % del total. Un altre petit grup, irrellevant tant a Catalunya com en el cas de Terrassa, ens l’ofereix la consulta d’altres fonts (Correspondència municipal, Llibres d’orfes, Registres Civils d’altres poblacions...) que en el conjunt de Terrassa suma un 11,5 %.
(Insertar gràfic núm. 1 sobre les fonts de consulta)


COMBATENTS TERRASSENCS MORTS PER LA GUERRA CIVIL.

La ciutat de Terrassa, conjuntament amb Sabadell, es trobava entre les ciutats més importants del conjunt de Catalunya l’any 1936. A nivell poblacional la comarca del Vallès Occidental era també la segona més poblada, per tant l’anàlisi dels seus resultats tenen una importància gran pel que fa al conjunt de la recerca centrada a Catalunya. En aquest sentit, la ciutat de Terrassa coneix la mort o desaparició de 529 combatents, cosa que representa un 11,2 per mil d’una població que l’any 1936 era de 47.416 habitants. Aquest percentatge de baixes és lleugerament inferior al promig d’altres ciutats com Sabadell i de la mitjana catalana que hom establí en un 13,2 per mil[iii] sobre el total de la població de Catalunya. Això ens porta a la possibilitat de contemplar un marge d’error pel cas de Terrassa que caldrà tenir en compte, i que no creiem que fos superior a l’1 o 2 per mil.


EDAT DELS COMBATENTS


Una informació que ens permet d’extreure la recerca és la distribució de les baixes per fronts i per dates de la mort. La guerra la podem dividir en dues parts clarament diferenciades. La primera viscuda com a prolongació de l´esclat revolucionari i la segona fase caracteritzada per la militarització i la incorporació de les lleves. La primera fase es caracteritza per la participació de voluntaris enquadrats en les columnes dels diferents partits i sindicats, mentre que la segona fase es caracteritza per la militarització de les milícies populars que conduí, en el cas de Catalunya, a la creació de l’Exèrcit de Catalunya el desembre de 1936.

Així doncs, el març del 1937 seran mobilitzades les lleves del 1931 al 1936. Cap a finals del mateix any s´incorporen les lleves del 1.928 al 1.931 i les del 1937 al 1940. Els reclutaments del 1927, 1928 i 1941 foren incorporades cap a l´abril del 1938 un cop Catalunya quedà aïllada de la resta del territori republicà. En la darrera fase de la guerra a Catalunya, foren cridades a l´octubre de l´any 1.938 les lleves de reservistes dels anys 1923 al 1926 i, a principis de gener del 1939 es cridaren totes les lleves des del 1915 i el primer reclutament de la del 1942, encara que aquestes darreres crides no tingueren cap resultat pràctic. De tal manera que la distribució de les baixes per edats queden distribuïdes de la següent manera:

Edat
Nombre
%
17-22 anys
54
17.53
23-27 anys
69
22.40
28-32  anys
81
26.29
33-37 anys
83
26.94
altres
21
6.18

De la manera com es distribuiex la gràfica i la taula, a mesura que augmenta l´edat veiem que augmenta el nombre de baixes en les diferents franges, fins arribar a les edats superiors a 38 anys on es redueix sensiblement.
Si ho comparem amb d´altres relacions [iv], els resultats obtinguts a Terrassa resulten contradictoris respecta els promigs obtinguts en d´altres poblacions i a tall d´exemple en el quadre de les Comarques Gironines el grup d´edat de 17 a 22 anys representa el 37,1 % del total de baixes mentre que la franja dels 33-37 anys representa el 13 %, en canvi a Terrassa són un 17 % i 27 % respectivament. Evidentment, l´edat promig a les comarques de Girona es de 25,3 anys i a Terrassa de 29,23 anys. En el cas dels registres de les comarques gironines tenen l´edat en el 72 % dels registres i en el cas de Terrassa solament queda reflectit en el 58 %. Això pot causar alguna desviació però tampoc explica al nostre entendre aquesta gran diferència.
(Insertar gràfic núm. 2 sobre distribució de baixes per edats)


ELS COMBATENTS I ELS DIFERENTS FRONTS DE COMBAT

Els combatents terrassencs participaren majoritàriament en els fronts d´Aragó (Belchite i Terol), Lleida (Segre, Balaguer, Seròs), l´Ebre i l´ofensiva final sobre Catalunya. I per això podem dividir la guerra en dues etapes clarament diferenciades, una primera que abastaria des del juliol del 1936 fins a l´estiu del 1937 i una segona fase des de l´estiu del 1937 fins l´acabament del conflicte a la primavera del 39.

La primera víctima que trobem registrada és en Francesc Vilanova i Alabard caigut el 15/08/1936 sense definir-se el front i les següents víctimes són en Antonio Gibert Iglesias i Ginés Gibert Iglesias el 25/08/1936 al front d´Aragó. La distribució de baixes pels anys de guerra seria la següent:
(Insertar gràfic núm. 3 sobre distribució de baixes per anys)

Any
Nombre de baixes
%
Observacions
1936
20
4,0

1937
56
11,6
41 de les baixes són registrades a partir del mes de juny en endavant.
1938
321
67,3

1939
81
17,09
Les baixes registrades un cop acabat el conflicte són degudes a ferides de guerra.

Com podem veure la distribució de les baixes correspon als diferents teatres d´operacions que es van encetant al llarg de la guerra i que van acostant-se cada vegada més a Catalunya. La participació dels terrassencs en d´altres fronts que no siguin el d´Aragó o de Catalunya tenen un caràcter testimonial.
A continuació detallem una breu cronologia per poder contextualitzar el nombre de baixes respecte les diferents batalles i ofensives on participaren majoritàriament els soldats terrasencs. Hem de tenir en compte que el registre de la data de la defunció no sempre és fiable i es pot donar certa desviació entre la data registrada de la mort i el front en què es produí.

FRONT D´ARAGÓ (juliol 1936-abril 1938)
Les columnes catalanes a la banda republicana ocuparen la part oriental d´Aragó fins a les envistes d´Osca que restà assetjada fins el març del 1938 i les proximitats de Saragossa.
 • Agost de 1937 Ofensiva republicana sobre Saragossa en forma de tenalla i que la intenta encerclar, essent l´ofensiva principal pel  sud sobre Belchite (24-28 d´agost) i la secundària pel nord, per Zuera i Villanueva de Gállego.
 • Desembre 1937 – Febrer 1938. Ofensiva republicana sobre Terol, operació destinada a desviar l´atac que preparava el comandament de Franco contra Madrid per terres de La Alcarria.
 • Març 1938. Ofensiva Nacional al Front d´Aragó, el 9 de març les tropes nacionals llencen una ofensiva general al llarg de tot el front d´Aragó. Aquesta operació fou decisiva en la guerra i la de més amplitud. Les forces republicanes situades en el Nord de l´Ebre foren empeses fins el Baix Segre i la Noguera Pallaresa (Lleida cau el 4 d´abril): al sud de l´Ebre l´empenta pel Maestrat portà les tropes franquistes a Vinaròs el 15 d´abril dividint en dos el territori de la República.

FRONT DE CATALUNYA (abril 1938-febrer 1939)

Després de l´ofensiva nacional al front d´Aragó les posicions dels contendents quedaven limitades pels cursos dels rius Noguera Pallaresa, Segre i Ebre i al voltant de les poblacions (de nord a sud) de Sort, Tremp, Camarasa, Balaguer, Lleida, Seròs, Mequinensa, Faió, Flix, Ascó, Mora d´Ebre i Amposta. Aquesta línia es mantindrà fins l´ofensiva nacional sobre Catalunya el 23 de desembre del 1938.
 • Abril 1938. Enfrontaments en el cap de pont de Seròs. Els republicans intenten reduir el cap de pont dels franquistes.
 • Maig 1938. Ofensives republicanes als sectors de Tremp i Sort. Entre el 22-31 de maig del 1938 es produeixen diverses ofensives republicanes en tota la líniea del Noguera Pallaresa.
 • Maig 1938. Batalla de Balaguer. Contratac de les forces republicanes per tal de reduir el cap de pont establert a la dreta del Segre des del 6 d´abril en què fou pres Balaguer.
 • Juliol 1938 – Novembre 1938. Batalla de l´Ebre. El 25 de juliol les tropes republicanes creuen el riu per diversos punts i arriben a les portes de Gandesa. S´inicia una batalla de desgast al nivell dels carnatges de la 1ª guerra mundial que conclou el 16 de Novembre amb els darrers elements de l´exèrcit republicà que es repleguen al marge dret de l´Ebre.
 • Novembre 1938. Nous enfrontaments en el cap de pont de Seròs. Intent novament de reduir el cap de pont dels nacionals.
 • Desembre 1938. Ofensiva Nacional sobre Catalunya. Després de la batalla de l´Ebre el comandament franquista és conscient de la seva superioritat i llença l´ofensiva general sobre el que queda de Catalunya. El 23 de desembre es trenca el front per Tremp, La Baronia, Balaguer i Seròs. El dia 15 de gener del 1939 cau Tarragona, el 26 de gener cau Barcelona i el 4 de febrer Girona. El dia 10 de febrer arriben a la frontera de França.

(Insertar gràfic núm. 4 sobre distribució de baixes per fronts)
La localització de les baixes només queda reflectida en el 50,3 % dels registres, això ens permet extrapolar els fronts de major pes, però també pot induir a errors al magnificar fronts menors que queden representats. De totes maneres el 90 % de les baixes republicanes, es donen entre l´Aragó i Catalunya.  Curiosament també la meïtat de les baixes de terrassencs en el bàndol nacional tampoc queda reflectit en els registres de l´època, de tal manera que de les 29 baixes solament en 15 queda definit el front (la majoria pertanyent el Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat), i de les 15 baixes registrades, 5 són en la defensa del Codo a Saragossa el 24-25 d´agost del 1937 i 4 són baixes directes de la batalla de l´Ebre a l´agost del 1938. La distribució de baixes per al bàndol republicà sobre els  266 registres dels que tenim la localització en podem fer la següent distribució:

Front o Batalla
Nombre
%
Front d´Aragó
48
18
Front de Lleida
44
17
Front de València
11
4
Batalla de l´Ebre
53
20
Caiguda de Catalunya
53
20
Front centre
10
4
Altres Fronts
17
6
Hospitals
30
11
Sense definir
263
49,7

Podem doncs extreure la conclusió que el % més elevat de baixes es dóna a partir del juliol del 1938 amb l´inici de la batalla de l´Ebre i que continua en l´ofensiva llençada pels nacionals just a l´acabament de la batalla de l´Ebre i que comença per l´ofensiva general en el front del Segre i que ja no finalitza fins la caiguda de tot el territori de Catalunya en mans dels nacionals,s’ha de remarcar el nombre impressionant de baixes que es produeix en una fase tan tardana de la guerra i en la que sempre s´ha considerat com una retirada sense gairebé lluita ni resistència.


DISTRIBUCIÓ DE BAIXES PER BÀNDOLS


Un dels propósits d´aquest treball ha estat tambè poder fixar separadament el nombre total de combatents terrassencs que varen morir defensant l´exèrcit republicà i el nombre total de combatents morts de l´exèrcit franquista. Per bé que en la majoria de casos s´ha pogut conèixer l´exèrcit a què pertanyien les victimes, existeix un petit percentage de combatents les dades dels quals no s´han pogut obtenir. En qualsevol cas, el nombre d´aquests és ínfim i no afecta gaire el còmput global.
(Insertar gràfic núm. 5 sobre distribució de baixes per bàndols)

És evident que, pel fet d´haver quedat dins la zona republicana, el nombre de combatents adscrits a l´exèrcit republicà va ser extraordinariament més alt que el nombre de combatents que s´integraren a l´exèrcit franquista, per això el nombre absolut de baixes es consegüentment molt més elevat en les files republicanes que no pas en les dels franquistes.

Terrassa
Exèrcit
Nombre absolut
%
Republicà
487
92.06
Franquista
29
5.48
Sense determinar
13
2.46

La proporció en el cas de Terrassa es de una baixa nacional per cada 16,7 de les republicanes, aquesta proporció és lleugerament diferent a les d´altres zones de Catalunya, peró sense un canvi susbtancial, ja que en el cas de les comarques de Girona les proporcions són de una baixa nacional per cada 12 de republicanes [v].o en el cas de la Segarra en què la proporció és de una baixa nacional per 14,8 de republicanes [vi]. Si aquest percentatge l´apliquem a la xifra resultant de combatents morts de tot Catalunya estimada en 38.500 pel bàndol republicà, resultaria que el nombre total de catalans que haurien mort al costat de Franco podria ser aproximadament d´uns 2.900 [vii].

CONCLUSIONS


En acabat aquest breu estudi les principals conclusions que en podem extreure són les següents, tenint en compte que en algunes de les dades relacionades no es disposava de més del 50 % del total :

1)    El 57 % de les víctimes haurien caigut en territori català, 18 % al front d´Aragó i un 14 % en fronts llunyans com Madrid, Llevant, Andalusia, etc..
2)    En la distribució de baixes en els dos fronts principals, ens indica que la batalla de l´Ebre és l´episodi més sagnant de la guerra. Amb tot, sorprèn l´elevat nombre de baixes durant la retirada de Catalunya. Mentre que en el front d´Aragó les ofensives contra Belchite i Codo a Saragossa i les operacions al voltant d´Osca i la batalla de Terol s´endugueren una bona part de les víctimes.
3)    La distribució de les baixes entre els anys de la guerra, ens permet evidenciar un fet que ja es pressuposava, i es que el 1936 i el 1937 les baixes en els fronts on participaren majoritàriament els combatents catalans les baixes mortals foren poc nombroses 15.6 5% del total. En comparació d´això, durant l´any 1938 la xifra de combatents morts, iniciant-se en la batalla de Terol, l´ofensiva sobre l´Aragó, les defenses dels rius, la batalla de l´Ebre i la retirada de Catalunya, representen el 67,3 % de les baixes. Però aquesta xifra queda superada proporcionalment per les morts del 1939, perquè el percentatge de víctimes és del 17, 09 % en el mes de gener i deu dies del mes de febrer, essent superior al dels anys 1936 i 1937.
4)    En la distribució de les baixes per edats obtenim uns resultats que són contradictoris amb els obtinguts en la resta de recerques realitzades a Catalunya i que valdria la pena aprofondir en la seva anàlisi per poder clarificar aquesta desviació. Un dels camins seria obtenir la data de naixement de totes les víctimes relacionades, de les que no en sabem l´edat.
5)    En la distribució de baixes per exèrcits ens ha permès constatar que la participació terrassenca en l´exèrcit franquista fou molt minoritària si fem cas del nombre total de combatents que hi moriren, mentre que els que moriren en l´exèrcit republicà representen el 92 % del total.

FONTS
 • Registre civil de Terrassa. Secció de defuncions Volums nº 68 – nº 85.
 • Registres civils d’ Os de Balaguer, Gandesa, Les Pallargues, Manresa, Olot.
 • Arxiu Ajuntament de Terrassa. “Tercer Censo de Huérfanos de la Revolución Nacional....”
 • Premsa “Diari l´Acció” 15 d´agost del 1936 fins 21 de desembre del 1938, comunicats de:
   • Notes d´alcaldia.
   • Comandància Militar.
   • Socors Roig
   • Federació de Mutilats i Ferits de Guerra
   • Hospital Militar.
 •  Salvador Nonell Bru “Así eran nuestros muertos del Laureado Tercio de Requetés de Nrta. Sra. De Montserrat” Barcelona 1965.
 • Recordatori de Baltasar Ragón Petit.

BIBLIOGRAFIA
OLIVA, J. El cost humà de la Guerra Civil a les comarques gironines: combatents morts i víctimes del material bèl·lic abandonat. Girona: El Punt, 1999.
MAESTRO, J. “El cost humà de la Guerra Civil a Sabadell. Els morts al front”. Arraona [Sabadell] (tardor de 1987), núm. 1.
OLIVA, J. “El cost humà de la Guerra Civil de 1936-1939: els combatents morts”. Recerques [Barcelona] (1994), núm. 30.
OLIVA, J.  Els soldats de la Segarra morts a la guerra civil (1936-1939) i els civils víctimes d´accidents derivats de la guerra”. Miscel.lània Cerverina (Cervera), 1992 nº 8.

Servicio Histórico Militar: “Monografías de la guerra de España”
Núms.   9 “La gran ofensiva sobre Zaragoza”
            10 “ La Batalla de Teruel”
            11 “La llegada al mar”
            12 “La ofensiva sobre Valencia”
            13 “La batalla del Ebro”
            14 “La campaña de Cataluña”.
Madrid, Librería Editorial San Martín.

NOTES[i] Generalitat de Catalunya. La Divisió Territorial de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1937.
[ii] Vegeu OLIVA, J. El cost humà de la Guerra Civil a les comarques gironines: combatents morts i víctimes del material bèl·lic abandonat. Girona: El Punt, 1999; p. 11-17. Vegeu també MAESTRO, J. “El cost humà de la Guerra Civil a Sabadell. Els morts al front”. Arraona [Sabadell] (tardor de 1987), núm. 1; p. 53-66.
[iii] Vegeu OLIVA, J. “El cost humà de la Guerra Civil de 1936-1939: els combatents morts”. Recerques [Barcelona] (1994), núm. 30; p. 96 i 97.
[iv]  Vegeu OLIVA, J. El cost humà de la Guerra Civil a les comarques gironines: combatents morts i víctimes del material bèl·lic abandonat. Girona: El Punt, 1999; p. 41-46.
[v] Vegeu OLIVA, J. El cost humà de la Guerra Civil a les comarques gironines: combatents morts i víctimes del material bèl·lic abandonat. Girona: El Punt, 1999; p. 46-50.
[vi] Vegeu OLIVA, J.  Els soldats de la Segarra morts a la guerra civil (1936-1939) i els civils víctimes d´accidents derivats de la guerra”. Miscel.lània Cerverina (Cervera), 1992 nº 8. p 130.
[vii] [vii] Vegeu OLIVA, J. El cost humà de la Guerra Civil a les comarques gironines: combatents morts i víctimes del material bèl·lic abandonat. Girona: El Punt, 1999; p. 46-50.